Tävlingsbestämmelser

Fastställda 2020-06-16

 1. TÄVLINGSREGLER.

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla till vänster om shopen. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

Tävlingskommittén utarbetar tävlingsprogram som fastläggs av styrelsen.

Tävlingar skall anges som ”Klubb”, ”Öppna” eller ”Inbjudna” i tävlingsprogrammet.

2.2 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 5.7

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Följande signaler används: Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna. Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till kansliet. Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger. Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

2.3 Paus Regel 5.7

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst tio minuter för att inta förfriskningar.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

2.1 Områden där övning är tillåten Regel 5.2

Vid tävlingar med valfri starttid är övning på banan tillåten.

Plikt: Diskvalifikation.

 1. VILLKOR FÖR TÄVLING 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla till vänster om shopen på hemsida. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Anmälan till tävling 

Inbjudan till tävling skall anslås på anslagstavla, på kiosken, hemsidan och i GIT. Tävlingen skall markeras så att den syns på webben och sändas till inbjudna klubbar senast två veckor före tävling.

Anmälan ska ske på golf.se.

Anmälan skall innehålla:

Golf-id, Namn, Exakt handicap, Tävling och datum och Klubbnamn (för gästspelare)

Telefonanmälan bör undvikas och sker helt på tävlandes egen risk.

Anmälan till tävling skall om inte annat angivits av tävlingsledningen vara inkommen senast fyra dagar före tävlingsdag. Detta innebär att vid söndagstävling skall anmälan göras före onsdag kl 17.00.

Hänsyn kan vid vissa tävlingar tas till önskemål om tidig respektive sen start. Sådant önskemål får inte utgöra villkor för anmälan.

Anmälningsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift skall alltid betalas före start.

3.2 Handicapklasser 

Om inte annat anges av tävlingsledningen gäller följande handicapgränser vid tävling som arrangeras av Flens GK.

Klass                      Spelhandicapgräns

A  Herrar Gul                – 17          A Damer Röd                – 17

B Herrar Gul                 – 24          B Damer Röd                – 24

C Herrar Gul                 – 54          C Damer Röd                – 54

3.3 Anmälningsavgifter

Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller följande avgifter vid tävling anordnad av Flens GK på Norrtorp Golfbana.

Anmälningsavgift

Senior                           100 kr

Junior                           50 kr

Par                               200 kr

Efteranmälan                100 kr

Spelare från annan klubb som deltar i öppen tävling skall betala tilläggsavgift med halv greenfee.

Detta gäller inte för deltagande klubbar vid tävling som ingår i sörmlandsutbytet inom SÖGDF.

Sörmlandskortet eller andra frikort gäller ej vid tävling.

3.4 Efteranmälan

Efteranmälan godtas, mot en avgift av 100 kr, om tävlingsledningen så beslutar.

3.5 Överanmälan

Överanmälan regleras enligt tävlingsledningens beslut.

Normalförfarande är:

Vid scratchtävling används lägsta handicap som urvalsprincip.

Vid handicaptävling används anmälningsordning som urvalsprincip.

3.5 Avanmälan

Avanmälan skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång måste anmälningsavgift betalas för tävlingen. Tävlingsledningen beslutar om spelare skall befrias från anmälningsavgiften vid t.ex. sjukdom eller annat påvisat godtagbart skäl.

Tävlingsledningen skall om inget godtagbart skäl för avanmälan föreligger upplysa spelaren om att detta kommer att rapporteras till tävlingskommittén för bedömning av eventuell påföljd.

3.7 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling skall betala startavgiften efter fakturering.

3.8 Handicap

Det är en spelares skyldighet att ha dagsaktuell rätt handicap noterad i GIT före start i en tävling. Vid avvikelser beslutar tävlingsledningen om spelaren får delta i den aktuella tävlingen eller inte.

3.9 Ankomst till tävling

Spelare skall anmäla ankomst, erlägga avgifter, hämta scorekort och eventuell kompletterande tävlingsinformation minst 20 minuter före starttid.

3.10 Officiell tid

Officiell tid fröken Ur.

3.11 Sen ankomst

Enligt generellt beslut från SGF gäller följande:

Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut inom 5 minuter efter utsatt starttid skall plikten i stället för diskvalifikation vara förlust av hålet i matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspel.

Tävlingsbestämmelser kan undanröja denna regel

minuter efter utsatt starttid skall plikten i stället för diskvalifikation vara förlust av hålet i matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspel.

Tävlingsbestämmelser kan undanröja denna regel

3.12 Avbryta tävling

Spelare som avbryter tävling skall ge besked till tävlingsledning för avgörande av giltighet. Spelare äger inte rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl är diskvalificerad. Anmälan skall ske till tävlings-kommittén som beslutar om ev. ytterligare påföljd.

 3.13 Speltempo

Tävlingsledningen skall vid varje tävling ägna speciell uppmärksamhet till speltempot varvid regel 5,6B. Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel tillämpas.

Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett spelordning och oavsett varifrån slaget slås.

Tiden räknas från det att spelaren bedöms kunna spela.

 3.14 Golfbil

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

 1. *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
  Bogey– och partävlingar – Se regel 21.3c och 23.8a
  Poängbogeytävlingar – Se regel 21.1c

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

3.15 Scorekortsinlämning Regel SoT, 11.4

Inlämning av scorekort sker i lokal, uppmärkt med skylt om inlämningsyta. Detta innebär att:

 • endast spelare som skall lämna in scorekort får finnas där.
 • Scorekortsmottagare skall finnas på plats.
 • Om tveksamheter i regelfrågor uppstått skall tävlande här kunna påkalla domare eller tävlingsledning.
 • När scorekortet är signerat lämnas det till scorekortsmottagaren.
 • När spelaren lämnar inlämningsytan anses scorekortet inlämnat.

3.16 Särskiljning i slagspel

Om inte tävlingsledningen har föreskrivit förfarande vid särskiljning används följande metod:

 • Match – genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extra hål används 1, 2, 3 osv.
 • Slagspel – scratchtävling – för spelare med lika resultat koras segrare genom ”sudden death”. Placeringar från 2 och uppåt delas vid lika resultat. Dock sker prisutdelning efter den matematiska metoden. Särspel sker på hål 1 och 10.
 • Slagspel – handicaptävling – vid lika resultat sammanställs resultatlista efter:
 1. Erhållna slagmetoden. 2. Den matematiska metoden. 3. Lottning.

3.17 Prisutdelning 

Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller till tävlingsledning anmält ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

OBS! Ingen ur aktuell tävlingsledning får vara ombud.

Undantag från denna regel gäller endast av Golfförbundet sanktionerade tävlingar samt för utdelning av vandringspriser.

3.18 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar 

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Världshandicap. För att få pris i klubbens tävlingar, måste spelarna ha Världshandicap om inte tävlingsbestämmelserna för tävlingen säger något annat.

3.19 Tävlingsledning beslut.

Finns inte domare är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.

3.20 Tee i handicaptävlingar 

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Damer från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från orange tee.

3.21  Överträdelse 

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.