Lokala regler för 2019 är inte klara än men kommer så fort som dom är skrivna.

Lokala regler 2018

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås till vänster om shopen.

Vattenhinder med droppzon (Regel 26)

 1. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret vid green på hål 8 och hål 18 och senast skar gränsen för hindret där denna definieras med gula pinnar får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt i droppzonen. Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.
 2. Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter ned mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå-vita pinnar.
 3. Myrstackar
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 5. Skador orsakade av vildsvin på banan. Ingen lättnad om störande inverkan bara berör spelarens stans.
 6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 7. Dräneringar på spelfältet, som är belagda med grus. Ingen lättnad om störande inverkan bara berör spelarens stans

Flyttbart hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor, som visar avståndet till mitten av green

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot dessa lokala regler (om inte annat sägs i den lokala regeln): Matchspel – Förlorat hål, Slagspel – Två slag.